Hälsans Hus

Terapier / Behandlingar

Homeopati

Homeopati – Vad är det?

Det är en individuell behandlingsform som inte bara tar hänsyn till de symptom patienten uppvisar, utan även lägger stor vikt vid hans/hennes personliga reaktionsmönster.

Denna terapiform är många gånger ett utomordentligt gott alternativ till vanlig traditionell skolmedicin

Homeopatins grundregel “Similia similibus currentur” betyder “liknande bör botas med liknande”, och grundlades av homeopatins fader, den tyske kemisten och läkaren Dr. Samuel Hahnemann, som levde mellan år 1755 och 1846. Han var en av sin samtids stora debattörer och forskare och hade tagit stort intryck av Hippokrates, som räknas som den moderna medicinens fader och tillskrivs orden – Naturen är sjukdomars botare -.

Dr Hahnemann hade efter att antal prövningar av olika substanser på friska människor och sig själv, dragit slutsatsen som han publicerade i “Organon § 25” att ett läkemedel som genom sin inverkan på friska männisor förmår framkalla de flesta symptom som liknar de man finner i det just aktuella sjukdomsfallet, just det läkemdlet förmår homepatisk potenserad form och i mindre doser – snabbt – varaktigt och – grundligt eliminera de sjukdomssymptom patienten lider av. Ett läkemedel som har förmågan att framkala sjukdomssymptom som liknar det patienten lider av och i styrka överträffa dessa… just det läkemedlet blir han/hon ordinerad.

T.ex. om patienten lider av hösnuva med klåda i ögonen, rinnande snuva och häftiga nysningar kan man välja mellan 10 – 15 olika läkemedel och man måste få veta patientens individuella reaktionsmönster, som eventuell frusenhet, benägenhet för svettningar, aversioner respektive speciella önskningar vad det gäller mat, ev. känslighet för temperaturskiftningar och inte minst viktigt är sinnestämningar, anlag för depressioner etc … Man behandlar alltså en människa och inte en diagnos… följaktligen får troligtvis två personer med samma diagnos inte samma homeopatiska läkemedel.

Homeopatiska läkemedel har sitt urspung i naturen, från växtriket, djurriket, havet, mineraler, etc. och är tillverkade enligt de stränga normer och regler som läkemedelsverket föreskriver.

Akuta sjukdomstillstånd, exempelvis ögon- eller öroninflammation, halsfluss eller hög feber kan ibland på bara några timmar fullständigt försvinna och övervinnas med homeopatisk medicin, förutsatt att den är väl vald. Naturligtvis spelar andra faktorer också in som är viktiga för tillfrisknandet, – hur länge man haft sjukdomen, – patientens ålder, – levnadssätt, -vtalitet, -ev. andra sjukdomar och mediciner. Kroniska sjukdomar, dvs. som funnits hos patienten i mer än 6-8 veckor, brukar i regel inte snabbläka, men kan väldigt fint påverkas i positiv riktning och stimulera kroppens egen självläkande kraft. I Tyskland liksom i många andra länder är homeopaten en speciaistutbildad leg. läkare, som inte sällan vid kroniska sjukdomstillstånd föredrar homeopatiska läkemedel framför skolmedicinska, etersom de inte undertrycker kroppens egen självläkande kraft och framför allt inte tillför patienten nya sjukdomar i form av biverkningar. (Ni ska veta att c:a 25% av alla inneliggande patienter på sjukhus ligger där pga allvarliga läkemedelsbiverkningar).

I Holland, Belgien och Frankrike har man ofta en egen “hushomeopat” och en “husläkare”. I Indien och Brasilien bara för att nämna några utomeuropeiska länder är den oerhört utbredd och välrenommerad. I England har man hela homeopatiska sjukhus, i Norge har man vissa homeopatiska avdelningar, i Finland har man börjat undervisa i homeopati på Veterinärhögskolan (svårt att tala om placebo effekt då det gäller djur…). I Sverige har man den inställningen att allt ska bevisas, och kan man då inte påvisa ens en enda molekyl i vissa av de högt utspädda läkemedlen, kan det naturligtvis inte ha någon effekt… dock…akupunktur, kiropraktik, naprapati som misstroddes för 10 år sedan, har banat väg till Socialstyrelsens innersta kammare och snart hittar även homeopatin dit, tror och hoppas vi.

Terapueter

Gabriele Ottosson
www.focus-on-change.se